Współpraca z innymi ośrodkami


Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa na kierunku: filologia 

Wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej:

Pracownicy kierunku współpracują lub współpracowali z następującymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą:

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Koblenz-Landau
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
Haus Schlesien w Königswinter
Uniwersytet Papieski na Lateranie
Uniwersytet w Angers
Uniwersytet w Chersoniu
Fryske Akademy w Holandii
University of Gothenburg oraz Linnaeus University w Szwecji
International Council for Open and Distance Education w Norwegii
Mykolas Romeris University na Litwie
European Schoolnet w Belgii
Rezekne Higher Education Institution na Łotwie
Hogskoln i Nord-Trondelag w Norwegii
Pädagogische Hochschule w Heidelbergu
Institut Libre Marie Haps w Brukseli
Instytut Tłumaczy w Wiedniu
Uniwersytet w Salzburgu
Syddansk Uniwersitet-Odense w Danii
Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule (Niemcy)
University of Turku (Finlandia)
Goethe-Institut w Atenach i w Warszawie
Kijowski Uniwersytet Slawistyczny
Uniwersytet Czarnogórski
University of Nottingham w Wielkiej Brytanii
Bergen Community College w Stanach Zjednoczonych
Uniwersytet Belgradzki w Serbii
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lehrerseminar Pforzheim
Deutsch-polnische Gesellschaft in Pforzheim

Współpraca z wymienionymi ośrodkami polega na:

- uczestnictwie w realizacji wspólnych badań naukowych;

- uczestnictwie w realizacji projektów międzynarodowych;

- wymianie doświadczeń i informacji w zakresie naukowych poszukiwań, będących przedmiotem zainteresowań stron;

- czynnym uczestnictwie w konferencjach naukowych organizowanych przez strony oraz prowadzeniu różnych form doskonalenia dla czynnych zawodowo nauczycieli, np. szkolenie nt. podejścia storyline, przeprowadzone podczas Konferencji Greckich Nauczycieli Języka Niemieckiego, zorganizowanej przez Goethe-Institut w Atenach;

- publikacji wyników badań naukowych w Polsce (dotyczy współpracowników z innych ośrodków krajowych i zagranicznych) oraz za granicą (dotyczy pracowników naukowych kierunku)

- udostępnianiu materiałów źródłowych, archiwalnych i in.

- wymianie kadry naukowo-dydaktycznej m.in. w celu wygłoszenia wykładów, uczestnictwa w seminariach dla pracowników naukowo-dydaktycznych;

- wymianie studentów dla realizacji części programu studiów za granicą;

- udziale studentów w seminariach i warsztatach dotyczących stosunków polsko-niemieckich, problematyki śląskiej i europejskiej;

- pozyskiwanie stypendiów zagranicznych dla pracowników naukowo-dydaktycz­nych i studentów;

- pomocy w realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych z wykorzystaniem ośrodków zagranicznych;

- pozyskiwanie stypendystów zagranicznych, np. lektorów dla realizacji programu praktycznej nauki języków obcych;

- realizacji europejskich inicjatyw

Tematy prac naukowych i dydaktycznych realizowanych wspólnie z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz realizowane projekty dydaktyczno-naukowe:

W roku akademickim 2016/2017 zakończył się trzyletni projekt „LangOER Enhancing teaching and learning of less-used languages through Open Educational Resources” (543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW) finansowany z unijnego programu KA2 Lifelong Learning. W projekcie tym z ramienia naszej Uczelni uczestniczyły dr Małgorzata Kurek (koordynator) oraz mgr Anna Skowron z Instytutu Filologii Obcych. Projekt LangOER dotyczył wspierania rozwoju języków regionalnych, mniejszościowych oraz rzadziej nauczanych poprzez zaangażowanie nauczycieli w pracę z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OZE). Naszymi partnerami byli edukatorzy i akademicy z Holandii (Fryske Akademy), Szwecji (University of Gothenburg oraz Linnaeus University), Grecji (Web2Learn), Norwegii (International Council for Open and Distance Education), Litwy (Mykolas Romeris University), Belgii (European Schoolnet) i Łotwy (Rezekne Higher Education Institution). Zespół naszej Uczelni odpowiadał za stworzenie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie ogólnoeuropejskich szkoleń pilotażowych oraz koordynację szkoleń w krajach partnerskich. W sumie, w ramach projektu LangOER udało nam się przeszkolić ponad 200 nauczycieli z całej Europy, a stworzone przez nas materiały, odpowiednio zaadoptowane i przetłumaczone z angielskiego na 6 języków są chętnie wykorzystywane w czasie szkoleń nauczycieli w różnych krajach. Szkoleni przez nas nauczyciele stworzyli ponad 100 różnych zasobów edukacyjnych opublikowanych na otwartych licencjach, które zasiliły bazę edukacyjną European Schoolnet. W trakcie trwania projektu pracownice Instytutu wzięły udział w następujących działaniach:

-> przeprowadzenie badań na temat stanu otwartych zasobów edukacyjnych w poszczególnych krajach partnerskich;

-> opracowanie rekomendacji dotyczących polityki wykorzystania otwartych zasobów

-> stworzenie materiałów szkoleniowych oraz ich pilotaż wśród nauczycieli z całej Europy

-> przeprowadzenie szkoleń dla ponad 50 nauczycieli w Polsce

-> koordynacja szkoleń partnerskich w 6 krajach partnerskich

-> udział w konferencjach naukowych (Kraków, Padwa, Barcelona, Bruksela. Limassol)

-> publikacje naukowe

-> tworzenie zaleceń dla polityki wspierania różnorodności kulturowej

W dniach 6-9 października 2014r. Instytut Filologii Obcych AJD gościł delegację nauczycieli z Lehrerseminar Pforzheim. W Centrum Kształcenia Praktycznego, jakim jest niemiecka jednostka, referendarze przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela i złożenia egzaminu państwowego, który decyduje o zatrudnieniu w systemie oświaty. To już druga taka robocza wizyta w Polsce, pierwsza miała miejsce w 2011, podczas której częstochowscy germaniści mieli okazję wymienić doświadczenia z kolegami z Niemiec. Tym razem aż trójka gości prowadziła zajęcia dla studentów zarówno germanistyki jak i anglistyki. Poprowadzono warsztat „Nauczanie języka niemiecki jako języka obcego” dla germanistów, oraz przedstawiono studentom anglistyki projekt nauczania dwujęzycznego na poziomie szkoły podstawowej.

Podczas pobytu w Częstochowie dydaktycy z partnerskiego Pforzheim spotkali się także z przedstawicielami władz miasta i odwiedzili częstochowskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 13 oraz Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Wizyta w polskich szkołach była dla gości ciekawym doświadczeniem, ponieważ ukazała realia polskiego systemu oświaty.

W Instytucie zrealizowano projekt badaczy współczesnej literatury anglojęzycznej z Polski i zagranicy nt. The Novel in English at the Start of the Twenty-first Century: Re-contextualising the Tradition.

W czerwcu i lipcu 2010 roku odbyły się w Paryżu wykłady i spotkania zespołu w ramach międzynarodowego projektu zespołu naukowców, w skład którego wchodziła dr Urszula Cierniak. Projekt ten wygrał w konkursie ocenianym przez Institut d’Etudes Avancées (z siedzibą w Paryżu). Projekt nosił tytuł Le «centre» et la «périphérie» dans l’histoire religieuse de l’Europe de l’Est au commencement du temps moderne («Centrum» i «peryferia» w historii religijnej Europy Wschodniej na progu współczesności). Zespół tworzyli historycy, historycy kultury i religii, antropolodzy kultury oraz filolodzy.

W latach 2007-2008 realizowano międzynarodowy projekt badawczy z udziałem wybitnych germanistów z kraju i z zagranicy Konstrukcje tożsamości współczesnych Austriaków i Niemców wobec przemian historycznych w twórczości autorów młodego pokolenia.

W maju 2006 w Złotym Potoku odbyła się trzydniowa konferencja studencka będąca podsumowaniem rocznego projektu Koła Młodych Germanistów Kritik der deutschen Gesellschaft im deutschen Spielfilm. W projekcie uczestniczyli studenci Instytutu Filologii Obcych AJD oraz studenci kolegium Centrum Języków Europejskich – NKJO w Częstochowie.