Oferta kształcenia – studia II stopnia


STUDIA II STOPNIA (magisterskie) na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska oraz filologia germańska w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnychSTUDIA II STOPNIA

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalności:

FILOLOGIA GERMAŃSKA i FILOLOGIA ANGIELSKA (2-letnie studia II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym):

Specjalizacje:

– literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa

– językoznawstwo teoretyczne i stosowane

– tłumaczenia i języki specjalistyczne

– nauczanie języka niemieckiego/angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek – wyłącznie dla kandydatów, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia do nauczania języka obcego na I i II etapie edukacyjnym (w przedszkolu i szkole podstawowej)

– (dla filologii angielskiej, studia w systemie stacjonarnym) specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzony lektoratem języka chińskiego (dla filologii angielskiej, studia w systemie stacjonarnym)

Specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej tej samej specjalizacji.

Od roku akademickiego 2017/2018 Instytutu Filologii Obcych planuje uruchomienie na studiach II stopnia nowych specjalizacji (po zatwierdzeniu przez Senat UJD):

– dla filologii angielskiej i germańskiej: specjalistyczny język obcy w zarządzaniu

– dla filologii angielskiej: specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim

Program studiów II stopnia obejmuje następujące moduły kształcenia:

praktyczna nauka języka niemieckiego/angielskiego (sprawności zintegrowane, analiza i pisanie tekstów akademickich)
drugi język obcy (niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, chiński – dla specjalizacji z językiem chińskim)
moduł treści kierunkowych (wybrane zagadnienia z językoznawstwa, współczesna literatura niemiecko/anglojęzyczna, historia kultury krajów anglo/niemieckojęzycznych)
moduł treści specjalizacyjnych – do wyboru od pierwszego roku studiów pomiędzy:

– literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa (geneza dzieła literackiego, współczesna teoria literatury, współczesna metodologia badań literackich, teoria i praktyka przekładu, konwersatorium specjalizacyjne, seminarium magisterskie)

– językoznawstwo teoretyczne i stosowane (elementy lingwistyki kognitywnej, socjolingwistyka, wstęp do leksykologii i leksykografii, specyfika badań językoznawczych, teoria i praktyka przekładu, konwersatorium specjalizacyjne, seminarium magisterskie)

– tłumaczenia i języki specjalistyczne (tłumaczenie tekstów technicznych i ekonomicznych, tłumacz na wolnym rynku, tłumaczenia ustne, tłumaczenie dokumentów w obrocie gospodarczym, teoria i praktyka przekładu, konwersatorium specjalizacyjne, seminarium magisterskie)

- (dla filologii angielskiej) specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim (tłumaczenie tekstów technicznych i ekonomicznych, tłumacz na wolnym rynku, tłumaczenia ustne, tłumaczenie dokumentów w obrocie gospodarczym, teoria i praktyka przekładu, współczesny język chiński - sprawności zintegrowane)

– nauczanie języka niemieckiego/angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek (psychologia, pedagogika, dydaktyka, nowoczesne tendencje w nauczaniu j. obcych, seminarium magisterskie)

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra uprawnia do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Wydział Humanistyczny UJD prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinach historia, literaturoznawstwo w zakresie filologii polskiej i filologii germańskiej oraz językoznawstwo w zakresie filologii polskiej i filologii angielskiej.