Sylwetka absolwenta studiów II stopnia


Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego

STUDIA II STOPNIA

Celem studiów II stopnia na kierunku: filologia w specjalnościach: filologia germańska lub filologia angielska jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją pogłębia swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa (w zależności od wybranej specjalności: anglistycznego lub germanistycznego). Służy temu strategia sprofilowanego kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka wybranej specjalizacji, zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz umiejętności jej wykorzystania do rozwiązywania problemów badawczych w ramach humanistyki postrzeganej interdyscyplinarnie. Nabyte w trakcie studiów II stopnia umiejętności i kompetencje absolwent może uzupełnić o kwalifikacje zawodowe. 

Celem specjalizacji nauczycielskiej jest przygotowanie absolwenta do pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.
Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW, natomiast dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sylwetka absolwenta specjalizacji: tłumaczenia i języki specjalistyczne:
Specjalizacja jest kontynuacją specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne prowadzonej w Instytucie Filologii Obcych na studiach I stopnia filologii angielskiej i germańskiej.
Absolwent specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne nabywa szczególnych kompetencji w zakresie: 

WIEDZY:
Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań językoznawczych, w szczególności dotyczących przekładoznawstwa i języków specjalistycznych. Zna i rozumie oraz właściwie zarządza zasobami własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI:
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego. Posiada niezbędne przygotowanie do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. 

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne podjęcie pracy zawodowej w firmach polskich i zagranicznych oraz instytucjach, które w swojej działalności przewidują możliwości współpracy międzynarodowej, potrzebę kontaktów zagranicznych, realizację trwałych bądź czasowych zadań wymagających znajomości języka obcego (tłumaczenie korespondencji, literatury, rozmów między partnerami polskimi i zagranicznymi, obsługa językowa projektów, itp.). Miejscem pracy mogą być również redakcje wydawnictw oraz jednostki administracji publicznej uwzględniające współpracę międzynarodową.
Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

Sylwetka absolwenta kierunku: filologia (specjalność: filologia angielska) o specjalizacji: tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim:
Specjalizacja jest kontynuacją specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego prowadzonej w Instytucie Filologii Obcych na studiach I stopnia filologii angielskiej.
Absolwent specjalizacji tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim nabywa szczególnych kompetencji w zakresie: 

WIEDZY:
Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań językoznawczych, w szczególności dotyczących przekładoznawstwa i języków specjalistycznych. Zna i rozumie oraz właściwie zarządza zasobami własności intelektualnej. W zakresie języka chińskiego posiada wiedzę konieczną do spontanicznego odnalezienia się w sytuacjach komunikacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI:
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego. Posiada niezbędne przygotowanie do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. W zakresie języka chińskiego absolwent potrafi spontanicznie odnaleźć się w sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi formułować spójne wypowiedzi na tematy, które leżą w kręgu zainteresowań mówiącego, a także opisać swoje doświadczenia, aspiracje oraz plany, uzasadniając swoje opinie.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury. Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków oraz posiada świadomość różnorodności językowo-kulturowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim podjęcie pracy zawodowej w firmach polskich i zagranicznych oraz instytucjach, które w swojej działalności przewidują możliwości współpracy międzynarodowej, potrzebę kontaktów zagranicznych, realizację trwałych bądź czasowych zadań wymagających znajomości języka obcego (tłumaczenie korespondencji, literatury, rozmów między partnerami polskimi i zagranicznymi, obsługa językowa projektów, itp.). Miejscem pracy mogą być również redakcje wydawnictw oraz jednostki administracji publicznej uwzględniające współpracę międzynarodową.
Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).
Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności (kwalifikacje III stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Sylwetka absolwenta specjalizacji: nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w szkole ponadpodstawowej:
Absolwent specjalizacji nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w szkole ponadpodstawowej nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

WIEDZY:
Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań glottodydaktycznych. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną konieczną do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela. Ma wiedzę z zakresu dydaktyki i nowoczesnych metod nauczania popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

UMIEJĘTNOŚCI:
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy nauczyciela języka obcego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczanie języka niemieckiego/angielskiego w szkole ponadpodstawowej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego/angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW). Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).
Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności (kwalifikacje III stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością. 

Sylwetka absolwenta kierunku: filologia (specjalność: filologia angielska lub filologia germańska) o specjalizacji: literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa:
Absolwent specjalizacji literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa nabywa szczególnych kompetencji w zakresie: 

WIEDZY:
Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności.

UMIEJĘTNOŚCI:
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji faktów z dziedziny literatury i kultury w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa podjęcie pracy zawodowej w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego (w zależności od wybranej specjalności językowej) oraz tłumacza przysięgłego (dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW, natomiast dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Sylwetka absolwenta specjalizacji językoznawstwo teoretyczne i stosowane:
Absolwent specjalizacji językoznawstwo teoretyczne i stosowane nabywa szczególnych kompetencji w zakresie: 

WIEDZY:
Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań językoznawczych. Zna i rozumie oraz właściwie zarządza zasobami własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI:
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji językoznawstwo teoretyczne i stosowane podjęcie pracy zawodowej w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego (w zależności od wybranej specjalności językowej) oraz tłumacza przysięgłego (dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW, natomiast dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).