Działalność naukowa


Tematy badawcze pracowników kierunku

Główne tematy badawcze dotyczą:

1. Językoznawstwa stosowanego zorientowanego na:

- rozwój kompetencji komunikatywnej w systemach multimedialnych

- język biznesu z perspektywy lingwistyki

- kontrastywne badania z zakresu teorii walencji czasownika

- analizę niemieckich minimów leksykalnych

- stylistyki językoznawczej

- komunikację w biznesie (komunikacja werbalna i niewerbalna, skuteczne negocjacje, wpływ różnic kulturowych na komunikację w biznesie)

- lingwistyczno-kognitywna analiza tekstów nieliterackich i literackich

2. Literatury niemieckiego obszaru językowego zorientowanej na:

- współczesną literaturę kobiecą Austrii i Niemiec

- Gender Studies – płeć kulturowa – tradycja i współczesność

- literaturę wobec procesów zjednoczeniowych

- literaturę podróżniczą

- tradycję chrześcijańską w literaturze XX wieku

- literaturę niemiecką w III Rzeszy

- przemiany społeczno-historyczne i kulturowe w Niemczech po 1945 roku

- analizę stosunków polsko-niemieckich po II Wojnie Światowej

3. Dydaktyki języków obcych zorientowanej na:

- pomiar efektywności dydaktycznych środków informatycznych w procesie uczenia się i nauczania języków obcych

- wdrażanie elementów pedagogiki Montessori na lekcji języka obcego

- podejście storyline w procesie nauczania/uczenia się języka obcego

- proces nauczania/uczenia się języka niemieckiego i angielskiego jako obcego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- projekt edukacyjny w procesie nauczania/uczenia się języka obcego

- minimalizowanie zahamowań językowych uczniów poprzez techniki warsztatowe oraz trening komunikacyjny

4. Teorii i praktyki przekładu zorientowanego na:

- techniki przekładu dyskursów okolicznościowych

- nowoczesne metody przekładu, warunki stymulowania markerów strategii translacyjnych

- językoznawstwo kognitywne wobec teorii przekładu

5. Literaturoznawstwa zorientowanego na:

- narratologię krytyczną

- zagadnienia hipertekstualności

6. Problematyki interkulturowej zorientowanej m. in. na:- 

- personalizm włoski

- filozofię szczęścia

- historię literatury i kultury rosyjskiej

- stosunki religijne polsko-rosyjskie

- historię europejskiej myśli pacyfistycznej

- literaturę orientalną i jej recepcję na gruncie europejskim

Osiągnięcia naukowe:

Pracownicy Instytutu prezentują wyniki swoich badań w formie czynnego udziału w konferencjach naukowych, podczas których wygłaszają referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych m.in. w Niemczech, Austrii, Izraelu, we Włoszech, w Belgii, Francji, Turcji, Holandii, Japonii, Finlandii, w Kanadzie, na Węgrzech, w Czechach, w Rosji i na Białorusi.

Rozwój naukowy pracowników kierunku realizowany jest m.in. poprzez:

- organizowanie konferencji i sympozjów naukowych

- organizowaniu wykładów z udziałem specjalistów z kraju i zagranicy dla zabezpieczenia realizacji kursowego i uzupełniającego toku studiów w formie wykładów gościnnych lub seminariów kompaktowych

- organizowaniu spotkań autorskich z pisarzami z Niemiec i z Austrii (np.: K. Lange-Müller, W. Bittner, E. Schöffl-Pöll)

Związek prowadzonej działalności naukowo-badawczej z procesem dydaktycznym:

Działalność naukowo-badawcza pracowników kierunku znajduje odzwierciedlenie w procesie dydaktycznym. Wynika to z:

- potrzeb realizowanego programu dydaktycznego (stałe poszukiwanie możliwości jego optymalizacji w sensie skuteczności nauczania);

- konieczności stałej modernizacji treści nauczania, uwzględniających wyniki najnowszych badań w danym zakresie. Programy nauczania są w tym zakresie systematycznie uzupełniane, przekazywane studentom na początku każdego roku akademickiego i na bieżąco realizowane.

Tematyka realizowanych prac dyplomowych jest zbieżna z zainteresowaniami naukowymi promotorów.