Jakość kształcenia – informacje ogólne


Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia działa na kierunku od wielu lat związany jest ściśle z założeniami uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. Funkcjonuje on w oparciu o dobre doświadczenia w zapewnianiu i stałym podnoszeniu jakości kształcenia i reguluje mechanizmy jego monitorowania i doskonalenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W 2012 uległ zmianom w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uczelni wprowadzono razem z wytycznymi do projektowania programów kształcenia na danym wydziale, kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia oraz zarządzeniami Rektora Uczelni, dotyczącymi m.in. struktury i zadań USZJK. Uchwała Nr 102/2012 Senatu AJD z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w znacznym stopniu określiła kompetencje i zadania poszczególnych zespołów odpowiedzialnych za jakość kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów.