Sylwetka absolwenta studiów I stopnia


Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego

STUDIA I STOPNIA

1. Celem studiów I stopnia na kierunku: filologia w specjalności: filologia angielska lub filologia germańska w specjalizacji nauczycielskiej jest wykształcenie absolwenta, który przygotowany jest do nauczania języka angielskiego/niemieckiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich). Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego/niemieckiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka angielskiego/niemieckiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.

2. Celem studiów I stopnia na kierunku: filologia w specjalnościach: filologia angielska lub filologia germańska i wszystkich specjalizacjach o profilu tłumaczeniowym jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją jest przygotowany do podjęcia pracy w następujących zawodach: tłumacz języka angielskiego lub niemieckiego, asystent tłumacza, asystent ds. korekty technicznej tłumaczeń pisemnych, specjalista/asystent ds. kontaktów z zagranicą oraz pilota wycieczek zagranicznych (po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek). Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego (oraz wybranego drugiego języka obcego), poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Nabyte w trakcie studiów I stopnia umiejętności i kompetencje absolwent może uzupełnić o dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują przepisy branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

3. Sylwetka absolwenta:
3.1 Sylwetka absolwenta kierunku: filologia (specjalność: filologia angielska lub filologia germańska) o specjalizacji: nauczanie języka angielskiego / niemieckiego w szkole podstawowej:
Absolwent specjalizacji nauczycielskiej nabywa szczególnych kompetencji w zakresie: 

WIEDZY:
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę językową na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dysponuje wiadomościami językoznawczymi, literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz historycznymi dotyczącymi angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego (w zależności od wybranej specjalności językowej). W trakcie studiów poznaje najnowsze tendencje w metodyce nauczania języka obcego oraz ma okazje je zastosować praktycznie w trakcie praktyk zawodowych. Zna metody pracy w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej. Podczas studiów zdobywa również wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych. W miarę możliwości zapoznawany jest z nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi, potrafi posługiwać się Internetem. W trakcie zajęć prezentowane są również techniki autoprezentacji, które umożliwiają absolwentowi przedstawienie swojej wiedzy i umiejętności w konfrontacji z kolegami reprezentującymi tę samą specjalność. Absolwent jest zaznajomiony z instrumentami oceny i samooceny kompetencji komunikacyjnej. Orientuje się w różnorodnych formach pracy socjalnej, np. pracy w grupach. Poprzez różnorodne treści zdobył wiedzę o świecie współczesnym obszaru językowego wybranej specjalności językowej, co może stanowić zachętę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent posługuje się językiem na poziomie C1 w obszarze wypowiedzi ustnych i pisemnych, potrafi pracować zarówno z tekstami akademickimi jak i użytkowymi. Poprawnie używa języka w różnorodnych sytuacjach komunikacji dnia codziennego oraz potrafi również wypowiadać się na tzw. tematy ogólnospołeczne. Zaznajomiony jest z różnymi rejestrami językowymi. W trakcie dyskusji potrafi wyrażać swoje opinie i bronić swojego stanowiska. Podczas bloku zajęć psychopedagogicznych i dydaktycznych zdobył umiejętności pracy z uczniem w szkole podstawowej. Potrafi budować scenariusz zajęć zgodnie z potrzebami i możliwościami grupy docelowej. Stosuje wybrane techniki pracy. Swoje umiejętności konfrontował podczas praktyk zawodowych ciągłych oraz ćwiczeń metodycznych w szkole podstawowej.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji. Studia w ramach specjalizacji nauczycielskiej kształtują świadomość współodpowiedzialności za jakość procesu edukacji oraz wzmacniają postawy tolerancji oraz otwartości na kontakty międzykulturowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje przygotowują absolwenta studiów I stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do prowadzenia zajęć jako nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego (w zależności od wybranej specjalności językowej) w szkole podstawowej.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Zdobyte kwalifikacje nauczycielskie dają podstawę do studiowania specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia i uzyskania pełnych uprawnień do nauczania języka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością. 

3.2 Sylwetka absolwenta specjalizacji: tłumaczenia i języki specjalistyczne (dla filologii angielskiej i filologii germańskiej):
Absolwent specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne nabywa kompetencje w zakresie: 

WIEDZY:
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia o specjalności: filologia angielska lub filologia germańska i specjalizacji: tłumaczenia i języki specjalistyczne posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury anglo- i niemieckojęzycznej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglo- i niemieckojęzycznych. W trakcie studiów zdobył wiedzę o strukturze i historii języka oraz podstawach teorii tłumaczenia. Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych i historii politycznej oraz dziejów kultury i literatury wybranego obszaru językowego. Przyswoił sobie wiedzę teoretycznoliteracką i językoznawczą. W trakcie studiów nabył podstawową wiedzę o specyfice przekładu ustnego i pisemnego. Wykazuje się podstawową znajomością słownictwa specjalistycznego z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, języka turystyki i rekreacji języka marketingu i reklamy oraz języka literackiego. Zna główne strategie tłumaczeniowe i specyfikę tekstów specjalistycznych. Zdobył podstawową wiedzę o strategiach pracy z tekstem specjalistycznym. 

UMIEJĘTNOŚCI:
Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe w ramach poziomu C1. Za pomocą języka porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, języka turystyki i rekreacji, języka marketingu i reklamy oraz języka literackiego. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji. W trakcie zajęć praktycznych uzyskał podstawowe umiejętności praktyczne umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne (symultaniczne i konsekutywne). Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym. Doskonalił umiejętność posługiwania się technologią informacyjną. Korzysta z programów komputerowych wspomagających tłumaczenie.
Swoje umiejętności językowe i zawodowe może także doskonalić w trakcie zagranicznej wymiany studenckiej (program Erasmus).

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji translatorskich i jest świadomy roli i odpowiedzialności tłumacza w obecnym świecie. Cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• tłumacza lub specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz redakcjach wydawnictw ukierunkowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, biurach podróży, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
• asystenta tłumacza (wykonującego tłumaczenia pod nadzorem doświadczonego tłumacza) w biurach tłumaczeń,
• asystenta ds. korekty technicznej tłumaczeń pisemnych w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury,
• pilota wycieczek zagranicznych w biurach podróży, po ukończeniu odpowiedniego kursu oraz zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.
Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

3.3 Sylwetka absolwenta specjalizacji: tłumaczeniowej z rozszerzonym językiem chińskim/ niemieckim/ rosyjskim/ francuskim (dla filologii angielskiej – studia stacjonarne):
Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym językiem chińskim/ niemieckim/ rosyjskim/ francuskim nabywa kompetencje w zakresie:

WIEDZY:
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia o specjalności: filologia angielska lub germańska i specjalizacji: tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem wybranego języka posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie kultury anglojęzycznej/niemieckojęzycznej oraz wybranych aspektów kultury kraju wybranego języka. Ponadto, poza bardzo dobrą znajomością, języka angielskiego/niemieckiego absolwent posiada także znajomość wybranego języka na poziomie komunikacyjnym oraz podstawową, wiedzę w zakresie znajomości kultury krajów wybranego języka. Wykazuje on przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych. W trakcie studiów student zdobył wiedzę o strukturze i historii języka oraz podstawach teorii tłumaczenia. Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych i historii politycznej oraz dziejów kultury i literatury obszaru anglojęzycznego/niemieckojęzycznego. Przyswoił sobie wiedzę teoretycznoliteracką i językoznawczą. W trakcie studiów nabył podstawową wiedzę o specyfice przekładu ustnego i pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego/niemieckiego na poziomie Cl według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe w ramach poziomu Cl. Poznaje rozmaite style i rejestry językowe oraz używa ich w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji. W trakcie zajęć praktycznych uzyskał podstawowe umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne (tekstów niespecjalistycznych) i ustne (symultaniczne i konsekutywne). Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym, również z przedstawicielami różnych kultur. Ponadto doskonali posługiwanie się technologią informacyjną korzystając z programów i narzędzi komputerowych wspomagających tłumaczenie. Swoje umiejętności językowe i zawodowe może także doskonalić w trakcie zagranicznej wymiany studenckiej (program Erasmus+ oraz stypendia konfucjańskie / Hanban). W zakresie wybranego języka absolwent potrafi spontanicznie odnaleźć się w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą wydarzyć się podczas podróży w rejonie, w którym mówi się tym językiem. Potrafi formułować spójne, krótkie wypowiedzi na tematy, które leżą w kręgu zainteresowań mówiącego, a także opisać swe doświadczenia, aspiracje oraz plany, uzasadniając swoje opinie.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowo-kulturowej. Absolwent respektuje oraz akceptuje inność partnerów we współpracy międzynarodowej. Ponadto przygotowany został do pokojowego zapobiegania konfliktom oraz nieporozumieniom wynikających z braku rozumienia różnic w zachowaniach społecznych o podłożu kulturowym. Absolwent posiada również zdolność dostosowania się do warunków pracy w zespole. Jest także gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji językowych oraz translatorskich i jest świadomy roli oraz odpowiedzialności tłumacza w obecnym świecie. Cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• tłumacza języka angielskiego/niemieckiego lub specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w redakcjach wydawnictw ukierunkowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, w biurach podróży, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi;
• tłumacza języka angielskiego/niemieckiego przy organizacji międzynarodowych konferencji, spotkań biznesowych, wszelkiego rodzaju targów, wystaw, a także w wydawnictwach propagujących publikacje anglojęzyczne oraz w wybranym języku lektoratu;
• tłumacza języka angielskiego/niemieckiego lub pracownika mediów (telewizja, radio, Internet, prasa) znającego realia anglojęzyczne/niemieckojęzyczne oraz elementy kultury kraju wybranego języka;
• asystenta tłumacza języka angielskiego/niemieckiego (wykonującego tłumaczenia pod nadzorem doświadczonego tłumacza) w biurach tłumaczeń, asystenta ds. korekty technicznej tłumaczeń pisemnych (z języka angielskiego/niemieckiego i na język angielski/niemiecki) w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury anglojęzycznej/niemieckojęzycznej oraz kultury kraju wybranego języka;
• pilota wycieczek zagranicznych w biurach podróży, (po ukończeniu odpowiedniego kursu oraz zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek);
• pośrednika językowego i kulturowego w przedsiębiorstwach planujących nawiązanie kontaktów zagranicznych w obszarze anglojęzycznym/niemieckojęzycznym i krajów wybranego języka;
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może on także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.
Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

3.4 Sylwetka absolwenta specjalizacji: język niemiecki w obszarach zawodowych (filologia germańska):
Absolwent specjalizacji język niemiecki w obszarach zawodowych nabywa kompetencje w zakresie: 

WIEDZY:
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia o specjalności: filologia germańska i specjalizacji: język niemiecki w obszarach zawodowych posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury niemieckojęzycznej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych. W trakcie studiów zdobył wiedzę o strukturze i historii języka oraz podstawy użycia języka niemieckiego jako języka fachowego w wybranych obszarach zawodowych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych i historii politycznej oraz dziejów kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych. Przyswoił sobie wiedzę teoretycznoliteracką i językoznawczą. W trakcie studiów nabył podstawową wiedzę o specyfice funkcjonowania języka niemieckiego jako języka specjalistycznego. Wykazuje się podstawową znajomością słownictwa specjalistycznego z zakresu języka w ekonomii, korespondencji handlowej i urzędowej, języka turystyki, języka w gastronomii i hotelarstwie, języka używanego w biurze, języka marketingu i reklamy oraz języka w praktyce medycznej. Zna podstawowe strategie tłumaczeniowe i specyfikę tekstów specjalistycznych. Zdobył podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych. 

UMIEJĘTNOŚCI:
Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe w ramach poziomu C1. Za pomocą języka porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka w ekonomii, biurze, korespondencji handlowej i urzędowej, języka turystyki, języka w gastronomii i hotelarstwie, języka marketingu i reklamy, oraz języka w praktyce medycznej . Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji. W trakcie zajęć praktycznych uzyskał podstawowe umiejętności praktyczne umożliwiające skuteczne porozumiewanie się w wybranych obszarach zawodowych. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym. Doskonalił umiejętność posługiwania się technologią informacyjną. Korzysta z programów komputerowych wspomagających poszerzanie wiedzy z zakresu języków specjalistycznych.
Swoje umiejętności językowe i zawodowe może także doskonalić w trakcie zagranicznej wymiany studenckiej (program Erasmus).

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową w obszarze języków specjalistycznych. Jest świadomy roli języka specjalistycznego we współczesnym świecie. Cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji język niemiecki w obszarach zawodowych podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz redakcjach wydawnictw ukierunkowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, biurach podróży, firmach produkcyjnych, hotelach i jednostkach gastronomicznych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
• asystenta ds. korekty technicznej tłumaczeń pisemnych z wybranych zakresów zawodowych w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury,
• pilota wycieczek zagranicznych w biurach podróży, po ukończeniu odpowiedniego kursu oraz zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek,
• asystenta w zawodach medycznych (praca w recepcji i administracji ośrodków medycznych).
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.
Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (po ukończeniu studiów magisterskich i spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego). 

3.5 Sylwetka absolwenta kierunku: filologia studia I stopnia, specjalność: filologia germańska (kształcenie od podstaw), specjalizacja: język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim/angielskim:
Absolwent specjalizacji: język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim/angielskim nabywa szczególnych kompetencji w zakresie: 

WIEDZY:
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę językową z języka niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dysponuje podstawowymi wiadomościami językoznawczymi, literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz historycznymi dotyczącymi niemieckiego obszaru językowego. Absolwent specjalizacji Język niemiecki zawodowy: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu specyfiki języków specjalistycznych: języka ekonomii, języka korespondencji handlowej i urzędowej, języka turystyki i usługach przewodnickich, języka finansów i bankowości. Zna podstawowe techniki i strategie przekładu. Zna uwarunkowania pracy pracownika biurowego, sekretarki, pilota wycieczek zagranicznych itd. jego prawa i obowiązki oraz status we współczesnym świecie. Zna w podstawowym stopniu regulacje prawne i środowiskowe określające rolę i odpowiedzialność pracownika biurowego, sekretarki, pilota wycieczek zagranicznych w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych. Zna narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. W trakcie zajęć prezentowane są również techniki autoprezentacji, które umożliwiają absolwentowi przedstawienie swojej wiedzy i umiejętności w konfrontacji z kolegami reprezentującymi tę samą specjalność. Absolwent jest zaznajomiony z instrumentami oceny i samooceny kompetencji komunikacyjnej. Orientuje się w różnorodnych formach pracy na zajęciach, np. pracy w grupach. Poprzez różnorodne treści posiada wiedzę o świecie współczesnym obszaru językowego wybranej specjalności językowej, co może stanowić zachętę do podjęcia studiów drugiego stopnia.
W odniesieniu do języka hiszpańskiego lub angielskiego ma podstawową wiedzę językoznawczą oraz posiada podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury tego języka. Orientuje się w strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych w obszarze studiowanych języków.

UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1 w obszarze wypowiedzi ustnych i pisemnych, potrafi pracować zarówno z tekstami akademickimi jak i użytkowymi. Potrafi posługiwać się pojęciami i terminologią z zakresu wybranych języków specjalistycznych (język ekonomii, język korespondencji handlowej i urzędowej, język turystyki i rekreacji, język finansów i bankowości) w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w przyszłej pracy zawodowej. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych i specjalistycznych. Potrafi stosować najnowsze technologie w celu pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizowania, przetwarzania, gromadzenia, zarządzania i udostępniania, potrafi korzystać z pamięci tłumaczeniowej i z baz terminologicznych.
Poprawnie używa studiowanych języków w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego oraz potrafi wypowiadać się na tzw. tematy ogólnospołeczne. Zaznajomiony jest z różnymi rejestrami językowymi. W trakcie dyskusji potrafi wyrażać swoje opinie i bronić swojego stanowiska.

POSTAW SPOŁECZNYCH:
Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności językowych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i rozumie potrzebę organizacji pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za przyjazną atmosferę w pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim/angielskim podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej ukierunkowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, biurach podróży, w instytucjach branży turystycznej np. w hotelach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz współpracujących z partnerami zagranicznymi,
• pilota wycieczek zagranicznych w biurach podróży, po ukończeniu odpowiedniego kursu oraz zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.