Dydaktyka


Stosowane metody dydaktyczne i organizacja kształcenia

Zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów na kierunku prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający właściwe kwalifikacje naukowe i reprezentujący specjalności zgodne z zakresem tematycznym danego przedmiotu. Pracownicy kierunku realizują autorskie programy przedmiotowe, opracowane na bazie długoletniego doświadczenia w pracy ze studentami. Uwzględniają one z jednej strony obligatoryjny program podstawowy, z drugiej zaś są dostosowane do potrzeb i poziomu studentów. Dotyczy to wykładów oraz ćwiczeń m.in. w zakresie praktycznej nauki języka.

Wykłady prowadzone są w większości w języku obcym, zwykle na podstawie własnych, autorskich opracowań pracowników. Materiał omawiany na wykładzie zawiera treści zawarte w standardach kształcenia dla danego przedmiotu. Pracownicy prowadzący ćwiczenia oraz zajęcia konwersatoryjne w szerokim zakresie wykorzystują najnowszą literaturę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Przedmiotami, do których przykłada się szczególną wagę (i to głównie na pierwszych dwóch latach studiów – na filologii angielskiej i na filologii germańskiej), są przedmioty wchodzące w skład praktycznej nauki języka, tzn. gramatyka praktyczna, kurs podręcznikowy / sprawności zintegrowane, konwersacje oraz analiza tekstu.

Zajęcia realizowane są również w formie warsztatowej (szczególnie zajęcia z dydaktyki i bloku psychologiczno-pedagogicznego). Często stosowaną formą pracy jest praca w grupach lub parach. Podczas zajęć z PNJ stosowane są prezentacje, praca projekt, czasem metoda obwodowa, popularnie nazywana metodą stacji – często również podczas praktyk śródrocznych (zajęcia terenowe). Podczas konwersacji zwraca się uwagę na stosowanie strategii uczenia się (pośrednich i bezpośrednich). Technologie informacyjne służą zdobywaniu informacji (literatury) do prezentowanych projektów.

W trakcie zajęć z dydaktyki, nowoczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych czy w nauczaniu języków obcych w edukacji szkolnej są również dyskusja, analiza metod, ich skuteczności na podstawie wybranych przykładów (pokazy lekcji nagranych na video, analiza podręczników).

Praca własna studenta to samodzielne znalezienie i przygotowywanie materiałów do prezentacji projektowych (do zajęć z PNJ lub literatury, zajęć językoznawczych czy seminarium licencjackiego) oraz przygotowanie lekcji, przeprowadzanych w trakcie praktyk śródrocznych. Praca własna studenta wsparta jest również zajęciami z technologii informacyjnych (przeprowadzanych w sali komputerowej), które pokazują, jak szukać odpowiednich materiałów, jak korzystać z wybranych programów. Praca własna studenta to praca w bibliotekach, nie tylko instytutowej, ale i uczelnianej, miejskiej i innych.

Wykorzystywane materiały dydaktyczne to przede wszystkim nowoczesne podręczniki do PNJ, leksykony, gramatyki, czasopisma metodyczne (Języki Obce w Szkole, Fremdsprache Deutschitp), lektury, publikacje własne prowadzących zajęcia, dokumenty Rady Europy np.: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Europejskie portfolio językowe (EPJ +16).

Indywidualizacja procesu kształcenia na kierunku polega m.in. na:
□ podnoszeniu efektywności pracy samodzielnej, również za pomocą pokazania możliwości Europejskiego portfolio językowego (EPJ +16),
□ motywowaniu studentów do poznawania języków i kultur,
zwiększeniu refleksyjności nad własnym procesem uczenia się, nad użyciem strategii i technik uczenia się,
□ dostosowanie, w miarę możliwości, planu i formy zajęć dla studentów pragnących studiować dwie specjalizacje/ specjalności (np. specjalizację nauczycielską i tłumaczeniową w ramach jednej specjalności lub jednocześnie specjalności filologia angielska i filologia germańska)
□ budowaniu świadomości kompetencji różnojęzycznej jako kompetencji uniwersalnej zgłaszaniu projektów, które mogłyby być realizowane z funduszy europejskich: kreatywne pisanie, rozwój kompetencji socjokulturowej.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. Na zajęcia dodatkowej specjalności studenci uczęszczają zgodnie z harmonogramem opracowanym dla danej specjalności na kierunku, na którym prowadzone są określone studia. Studenci realizują w ciągu jednego dnia nauki do 10 godzin dydaktycznych, z zachowaniem przerwy obiadowej.

Dla każdego roku studiów powołany jest – spośród etatowych pracowników kierunku – opiekun roku, który koordynuje bieżące sprawy organizacyjne (m.in. opiniuje podania studentów kierowane do Władz Dziekańskich) i pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych.

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunku studiów filologia dostępni są dla studentów podczas godzin konsultacji (podawanych każdorazowo na początku semestru). Informacje o dyżurach pracowników wywieszane są na drzwiach pokoi pracowników oraz umieszczane są na stronie internetowej kierunku.