Akredytacja


Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku „FILOLOGIA”

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 924/2009 z dnia 8 października 2009 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało w sprawie jakości kształcenia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej oraz filologii germańskiej prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na poziomie studiów pierwszego stopnia ocenę pozytywną. Następna ocena jakości kształcenia na kierunku filologia powinna nastąpić w roku akademickim 2015/2016.

Prezydium PKA podkreśliło miedzy innymi w Uchwale, iż:

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej oraz filologii germańskiej, poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym, w Uczelni dokonano zmian w systemie kształcenia, które w istotny sposób umożliwiły podniesienie jakości kształcenia na ocenianym kierunku (m.in.: opracowano nowe plany i programy studiów z zachowaniem obowiązujących standardów kształcenia, dokonano zmian w systemie przygotowywania prac licencjackich i przeprowadzania egzaminu licencjackiego, zapewniono właściwe proporcje między liczbą pracowników stanowiących minimum kadrowe a liczbą studentów, zmodernizowano sale dydaktyczne oraz wzbogacono bazę materialną i biblioteczną).