Współpraca międzynarodowa


Współpraca międzynarodowa na kierunku: filologia 

Pełnomocnik Wydziału Humanistycznego ds. Współpracy z Zagranicą

dr Olga Słabońska o.slabonska@ujd.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+

dr Beata Rusek beata.rusek@ujd.edu.pl

Pracownicy prowadzą intensywną współpracę międzynarodową, systematycznie wyjeżdżając do ośrodków zagranicznych w celu uczestniczenia w projektach międzynarodowych i konferencjach naukowych oraz prowadzenia badań naukowych. Na kierunku goszczą profesorowie zagraniczni, którzy prowadzą wykłady dla studentów kierunku oraz osób zainteresowanych spoza kierunku. Studenci wyjeżdżają na pobyty zagraniczne w ramach międzynarodowych programów, a do nas przyjeżdżają studenci zagraniczni.

Bieżące działania na kierunku w ramach współpracy międzynarodowej, to między innymi niżej wymienione działania.

Działania istniejącego do września 2018/2019 Instytutu Filologii Obcych to:

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Instytut Filologii Obcych będzie gościł czterech profesorów zagranicznych, którzy poprowadzą zajęcia ze studentami filologii angielskiej i filologii germańskiej:

-> Zajęcia z gramatyki opisowej języka angielskiego, wybranych zagadnień z językoznawstwa i seminarium dyplomowego dla filologii angielskiej I i II stopnia, pobyt w dniach: 26.04 – 20.05. 2017.

-> Konwersatorium specjalizacyjne z zakresu językoznawstwa, glottodydaktyki lub translatoryki oraz Nowoczesne tendencje w nauczaniu języków obcych dla filologii germańskiej II stopnia, pobyt w dniach: 27-31.03. 2017, 24-28.04. 2017, 4-10.05. 2017, 15-19.05. 2017.

-> Konwersatorium specjalizacyjne z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa oraz Nowoczesne tendencje w nauczaniu języków obcych dla filologii angielskiej II stopnia, pobyt w dniach: 5-17 marca, 30 maja – 9 czerwca 2017.

-> PNJA – Analiza i pisanie tekstów akademickich dla filologii angielskiej II stopnia, pobyt w dniach: 24.04 – 19.05.2017.

W dniach 5-11 marca 2017r. odbędzie się seminarium w Niemczech („Haus Schlesien” Königswinter) dla 30-osobowej grupy studentów filologii germańskiej i angielskiej. Wyjazd odbywa się w ramach kilkunastoletniej współpracy Instytutu Filologii Obcych z „HAUS SCHLESIEN – Deutsches Kultur- und Bildungszentrum e.V. ” w Königswinter. W programie pobytu m.in: Spotkanie młodych z Niemiec, Polski i Czech, zwiedzanie centrum dokumentacji i informacji Śląska, dyskusja nt. edukacji i rekrutacji pracowników urzędów federacyjnych, zwiedzanie Bonn i Nadrenii Północnej-Westfalii, uczestniczenie w lekcjach gimnazjalnych i w dyskusji nad metodami dydaktycznymi, zwiedzanie redakcji Deutsche Welle i spotkanie z dziennikarzami.

W dniach 3.04-7.04.2017r. odbędzie się już kolejny wyjazd dwóch studentek filologii germańskiej do Pforzheim (Niemcy). Pobyt studentek jest wynikiem współpracy IFO z instytucją niemiecką Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GS) Pforzheim w ramach współpracy miast pratnerskich: Częstochowy i Pforzheim. Tygodniowy pobyt w tej instytucji ma na celu: hospitacje zajęć w szkołach w ramach seminarium nauczycielskiego oraz udział w szkoleniach przyszłych nauczycieli (referendariat). Ważnym efektem pobytu będzie poznanie systemu nauczania w Niemczech, głównie w szkole podstawowej i możliwość porównania przez studentki ze specjalizacji nauczycielskiej z systemem funkcjonującym w Polsce.

W roku akademickim 2016/2017 zakończy się trzyletni projekt „LangOER Enhancing teaching and learning of less-used languages through Open Educational Resources” (543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW) finansowany z unijnego programu KA2 Lifelong Learning. W projekcie tym z ramienia naszej Uczelni uczestniczyły dr Małgorzata Kurek (koordynator) oraz mgr Anna Skowron z Instytutu Filologii Obcych. Projekt LangOER dotyczył wspierania rozwoju języków regionalnych, mniejszościowych oraz rzadziej nauczanych poprzez zaangażowanie nauczycieli w pracę z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OZE). Naszymi partnerami byli edukatorzy i akademicy z Holandii (Fryske Akademy), Szwecji (University of Gothenburg oraz Linnaeus University), Grecji (Web2Learn), Norwegii (International Council for Open and Distance Education), Litwy (Mykolas Romeris University), Belgii (European Schoolnet) i Łotwy (Rezekne Higher Education Institution). Zespół naszej Uczelni odpowiadał za stworzenie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie ogólnoeuropejskich szkoleń pilotażowych oraz koordynację szkoleń w krajach partnerskich. W sumie, w ramach projektu LangOER udało nam się przeszkolić ponad 200 nauczycieli z całej Europy, a stworzone przez nas materiały, odpowiednio zaadoptowane i przetłumaczone z angielskiego na 6 języków są chętnie wykorzystywane w czasie szkoleń nauczycieli w różnych krajach. Szkoleni przez nas nauczyciele stworzyli ponad 100 różnych zasobów edukacyjnych opublikowanych na otwartych licencjach, które zasiliły bazę edukacyjną European Schoolnet. W trakcie trwania projektu pracownice Instytutu wzięły udział w następujących działaniach:
-> przeprowadzenie badań na temat stanu otwartych zasobów edukacyjnych w poszczególnych krajach partnerskich;
-> opracowanie rekomendacji dotyczących polityki wykorzystania otwartych zasobów
-> stworzenie materiałów szkoleniowych oraz ich pilotaż wśród nauczycieli z całej Europy
-> przeprowadzenie szkoleń dla ponad 50 nauczycieli w Polsce
-> koordynacja szkoleń partnerskich w 6 krajach partnerskich
-> udział w konferencjach naukowych (Kraków, Padwa, Barcelona, Bruksela. Limassol)
-> publikacje naukowe
-> tworzenie zaleceń dla polityki wspierania różnorodności kulturowej

Można skorzystać z materiałów projektu na temat otwartej edukacji w służbie różnorodności językowej na stronie: langoer.eun.org

Już kolejny rok studenci filologii angielskiej uczestniczą w trwającej jeden semestr współpracy online ze studentami Pädagogische Hochschule w Heidelbergu.

Strony internetowe, które stworzyli w grupach polsko-niemieckich można zobaczyć na: padlet.com

We współpracy z pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego ds. Współpracy z Ukrainą Instytut Filologii Obcych planuje uruchomić procedurę podwójnego dyplomowania z uczelniami ukraińskimi oraz przyjąć na pobyt semestralny studentów na filologię angielską.

Z ważniejszych wydarzeń w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Instytut Filologii Obcych we wcześniejszych latach należy odnotować niżej opisane wydarzenia.

W dniach 20-21.04.15 Instytut gościł wolontariuszy z Hiszpanii i Turcji. Celem spotkań była prezentacja i zachęta do udziału w projekcie YOUTH 4 EARTH oraz wielu inicjatywach podejmowanych przez młodych ludzi w ramach tego projektu iwszelkich działań z nim związanych, między innymi:
– Tandem, czyli ja uczę ciebie, ty uczysz mnie – bezpłatna nauka języka hiszpańskiego, angielskiego i tureckiego
– Angielskie rozmówki, czyli jak swobodnie mówić po angielsku
– Promocja programu EVS oraz ERASMUS +
– Swap-shop oraz recykling elektroniczny, czyli to, co możemy zrobić dla dobra naszej planety.

W dniach 6-9 października 2014r. Instytut Filologii Obcych AJD gościł delegację nauczycieli z Lehrerseminar Pforzheim. W Centrum Kształcenia Praktycznego, jakim jest niemiecka jednostka, referendarze przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela i złożenia egzaminu państwowego, który decyduje o zatrudnieniu w systemie oświaty. To już druga taka robocza wizyta w Polsce, pierwsza miała miejsce w 2011, podczas której częstochowscy germaniści mieli okazję wymienić doświadczenia z kolegami z Niemiec.
Podczas pobytu w Częstochowie dydaktycy z partnerskiego Pforzheim spotkali się także z przedstawicielami władz miasta i odwiedzili częstochowskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 13 oraz Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Wizyta w polskich szkołach była dla gości ciekawym doświadczeniem, ponieważ ukazała realia polskiego systemu oświaty.

Dnia 14 maja 2014 r. w Instytucie Filologii Obcych gościł wybitny językoznawca hiszpański Profesor z Uniwersytetu w Almerii, który wygłosił wykład pt. THE FAMILY OF CONSTRUCTION GRAMMAR(S): THEORETICAL AND DESCRIPTIVE APPLICATIONS.

W dniach 03.03.2014 r. – 07.03.2014 r. odbył się w Instytucie Filologii Obcych cykl wykładów Profesora z Uniwersytetu „Universität Koblenz Landau” w Niemczech. Wykłady odbyły się w języku niemieckim (dla studentów filologii germańskiej) i w języku angielskim (dla studentów filologii angielskiej) i dotyczyły zagadnień związanych z historią sztuki i współczesnymi problemami politycznymi i kulturowymi.

Dnia 20 stycznia 2014 r. odbył się wykład otwarty w języku niemieckim na temat: „Kształcenie i przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy w Niemczech”.

W maju 2013r. Instytut Filologii Obcych gościł profesora wizytującego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który wygłosił cykl wykładów dla studentów filologii germańskiej i filologii angielskiej. Wykłady były poświęcone współczesnym mass-mediom oraz zagadnieniom związanym z muzyką pop.